Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 16/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 sierpnia 2006 r.
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 15/03
z dnia 25 marca 2003 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo, zmienionego zarządzeniami: Nr 52/03 z dnia 27 października 2003 roku ,
Nr 31/04 z dnia 25 października 2004 roku oraz Nr 12/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 22/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. Nr 8/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 11 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-08-30 11:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-08-30 11:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222