Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 17/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 września 2006 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXXI Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2006 rok;

2 nadania Statutu Urzędowi Gminy Miastkowo;

3) wyrażenia zgody na oddanie w drodze przetargu, działki gruntu z zasobu gminnego;

4) wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miastkowo nieruchomości z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod usługi publiczne;

1) stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważnia się:

1) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymieninego w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjecia.

2. Projekty uchwały wymienionej w § 1 pkt.1, 3, 4 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-09-22 11:51
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-09-22 11:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213