Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 19/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 października 2006 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) zarządzam , co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXXI sesji odbytej w dniu 29 września 2006 r. :

1) uchwała Nr XXXI/157/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XXXI/158/06 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Miastkowo – zobowiązuje się Sekretarza Gminy do przestrzegania zgodności zapisów w Statucie z funkcjonowaniem jednostki – Urzędu Gminy, od wejścia w życie uchwały;

3) uchwała Nr XXXI/159/06 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu działki gruntu z zasobu gminnego – zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przygotowania przetargu i jego przeprowadzenia, w terminie określonym ustawą.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-10-12 08:37
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-10-12 08:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201