Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 20/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 października 2006 r.
oddania w dzierżawę w drodze przetargu działki gruntu z zasobu gminnego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym ( Dz.U. .z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1475, z 2006 Nr 17 poz.128) oraz uchwały Nr XXXI/159/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 września 2006 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczam do oddania w dzierżawę w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną działkę gruntu rolnego, położonego w obrębie wsi Chojny – Naruszczki, oznaczoną numerem ewidencyjnym 5 o pow. 0,35 ha własność Gminy Miastkowo KW 27 936 .

§ 2

Ustalam okres dzierżawy gruntu -5 lat od dnia zawarcia umowy.

§ 3

Czynsz dzierżawny płatny będzie raz w roku, do dnia 15 września każdego roku..

§ 4

Ustalam czynsz wyjściowy do przetargu w kwocie 100 zł rocznie.

§ 5

Szczegółowe warunki przetargu będą określone w regulaminie przetargu .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-10-16 12:48
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-10-16 12:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201