Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 22/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 października 2006 r.
nabycia na własność Gminy Miastkowo nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny.
Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.127, Nr 214 poz.1868; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r Nr 172 poz.1441;z 2006r, Nr 175,poz.1457: Nr 17 poz.128 ) oraz uchwały Nr XXXII/160/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miastkowo nieruchomości z przeznaczeniem na realizacje inwestycji pod usługi publiczne, zarządzam co następuje :

§ 1

Postanawiam nabyć na rzecz Gminy Miastkowo niezabudowaną działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 482/2 , położoną w obrębie wsi Zaruzie Gmina Miastkowo o powierzchni 1,1543 ha, stanowiącą własność Pana Janusza Prokopik s Wiktora i Czesławy zamieszkałego Ostrołęka ul. Papernicza 5/17 za kwotę 23.000 tys.zł /słownie: dwadzieścia trzy tysiące / w celu realizacji inwestycji pod usługi.publiczne – budowa świetlicy.

§ 2

Zapłata należności za nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz przekazanie terenu nastąpi w dniu zawracia aktu notarialnego- przeniesienia własnosci.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-11-02 08:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-11-02 08:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 190