Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 25/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 grudnia 2006 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) zarządzam , co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad II sesji odbytej w dniu 4 grudnia 2006 r. :

1) uchwała Nr II/3/06 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejki -zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale, a pracownika prowadzącego kadry do włączenia jednego egzemplarza uchwały w akta, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2)uchwała Nr II/4/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo,
-uchwała Nr II/5/06 w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo,
-uchwała Nr II/6/06 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie oraz Przewodniczącym Komisji, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

3) uchwała Nr II/7/06 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie - zobowiązuje się Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury do przestrzegania zgodności zapisów w Statucie z funkcjonowaniem jednostki, od wejścia w życie uchwały;

4) uchwała Nr II/8/06 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo - zobowiązuje się Kierownika Biblioteki Publicznej do przestrzegania zgodności zapisów w Statucie z funkcjonowaniem jednostki, od wejścia w życie uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-15 09:35
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-15 09:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221