Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 27/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 grudnia 2006 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam treść projektu uchwały, który wniesiony będzie pod obrady IV Sesji Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok stanowiący załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Upoważniam Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-20 09:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-20 09:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233