Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 grudnia 2006 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) zarządzam , co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad III sesji odbytej w dniu 18 grudnia 2006 r. :

1) uchwała Nr III/9/06 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji- zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania 1 egzemplarza uchwały Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomży;

2) uchwała Nr III/10/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości -zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2007 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku. - realizacja 2007 rok;

3) ) uchwała Nr III/11/06 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2007 rok;

4) uchwała Nr III/12/06 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do poboru podatku w wysokości określonej przez Radę Gminy - realizacja 2007 rok;

5) uchwała Nr III/13/06 w sprawie zaopiniowania projektu obszarów specjalnej ochrony ptaków – zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania 1 egzemplarz uchwały Wojewodzie oraz inspektora do spraw rolnictwa i ochronyśrodowiska do przekazania uchwały do Ministerstwa Środowiska, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-12-28 08:08
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-12-28 08:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221