Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-4/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 stycznia 2007 r.
przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1668; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr 17 poz.128, ) i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459 z 2006 r. Nr 104 poz.708 ) oraz uchwały Nr IV/ 15/ 06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej zarządzam , co następuje:

§ 1

Przeznaczam do zbycia zabudowaną działkę oznaczoną numerem ewiden. 649/2 o powierzchni 1426 m2 na rzecz Państwa Lilli i Romualda Dmoch zam. Tarnowo ul. Sosnowa 6, położoną w Tarnowie ul. Sosnowa 6 za cenę 5.847 zł (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem), jako użytkownikom budynku mieszkalnego stanowiącego odrębny przedmiot własności.

§ 2

Szczegółowe warunki sprzedaży i opis nieruchomości obejmuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy- Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 25,35 KB 58

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-01-24 12:24
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-01-24 12:35
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2007-01-24 12:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 207