Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-7/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 marca 2007 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad V sesji odbytej w dniu 28 lutego 2007 r.:

1) uchwała Nr V/17/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok – zobowiązuje się Sekretarza Komisji d do koordynowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -realizacja 2007 rok;

2) uchwała Nr V/18/07 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2007 rok- zobowiązuje się Sekretarza Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

3) uchwała Nr V/19/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo – zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty do przekazania uchwały dyrektorom szkół którzy winni przyznawać i naliczać przedmiotowe dodatki zgodnie z zapisami w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr V/20/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności – zobowiązuje się inspektorów: do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do poboru podatku w wysokości określonej przez Radę Gminy – realizacja 2007 rok;

5) uchwała Nr V/21/07 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie – zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przestrzegania zapisów w Statucie;

6) uchwała Nr V/22/07 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2007 rok-zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu ustalonego przez Radę Gminy, realizacja 2007 rok;

7) uchwała Nr V/23/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007 rok- zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planów zatwierdzonych przez Radę Gminy, realizacja 2007 rok;

8) uchwała Nr V/24/07 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów Wodociągów kanalizacji w Łomży oraz z gminami w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno – ściekowej – zobowiązuje się Wójta do podpisania porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży oraz inspektora do spraw inwestycji do przekazania jednego egzemplarza uchwały Wodociągom Wiejskim w Łomży, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

9) uchwała Nr V/25/07 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej –zobowiązuje się Wójta do reprezentowania Gminy w Związku oraz przekazania uchwały podmiotowi,realizacja -od wejścia w życie uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-03-14 12:19
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-03-14 12:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 203