Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-11/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 kwietnia 2007 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad VI sesji odbytej w dniu 29 marca 2007 r.:

1) uchwała Nr VI/26/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2007 – zobowiazuje się skarbnika gminy do realizacji budżetu zgodnie z zapisami w uchwale, rok 2007;

2) uchwała Nr VI/27/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr VI/28/07 w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej - zobowiązuje się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do przestrzegania zgodności zapisów w Statucie z funkcjonowaniem jednostki, od wejścia w życie uchwały;

4) uchwała Nr VI/29/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
- uchwała Nr VI/30/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
- zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do koordynowania sprawy złożenia oświadczeń lustracyjnych przez osoby zobowiązane, realizacja – w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-04-11 10:37
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-04-11 10:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 214