Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-13/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektu uchwały, który wniesiony będzie pod obrady VII Sesji Rady Gminy w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy stanowiący załącznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2.

Projekt uchwały wymieniony w § 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-04-23 11:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-04-23 11:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218