Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-17/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 czerwca 2007 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VIII Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2007 rok;

2) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo;

3) porozumienia z Miastem Łomża dotyczącym stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów;

4) przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 - 2012;

5) ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegające zwrotowi, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie;

6) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom samotnym i w rodzinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

stanowiące załączniki Nr 1 – 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważnia się:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

3) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkty 4, 5, 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 3 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-06-25 08:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-06-25 08:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205