Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-18/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 lipca 2007 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad VIII sesji odbytej w dniu 28 czerwca 2007 r.:

1) uchwała Nr VIII/34/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy , zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr VIII/35/07 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do naliczania ww. kosztów zgodnie z zapisem w uchwale, od wejścia w życie uchwały;

3) uchwała Nr VIII/36/07 w sprawie porozumienia z Miastem Łomża dotyczącym stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania jednego egzemplarza uchwały Miastu Łomża, niezwłocznie po podjęciu;

4) uchwała Nr VIII/37/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007 – 2012- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do koordynowania zadań zawartych w Gminnym Systemie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, od wejścia w życie uchwały;

5) uchwała Nr VIII/38/07 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegające zwrotowi, świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przestrzegania zasad zawartych w uchwale , od wejścia w życie uchwały;

6) uchwała Nr VIII/39/07 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom samotnym i w rodzinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania -zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przestrzegania zasad zawartych w uchwale , od wejścia w życie uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-07-10 09:42
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-07-10 09:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198