Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-21/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 września 2007 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974 ) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IX Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2007 rok;

2) przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2) Inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 3 i 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ch podjęcia.

§ 3.

Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 2 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-09-14 12:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-09-14 12:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206