Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-25/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 października 2007 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad IX sesji odbytej w dniu 28 września 2007 r.:

1) uchwała Nr IX/40/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy , zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr IX/41/07 w sprawie przystąpienia do Łomżyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania przedmiotowej uchwały organom koordynującym sprawę, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr IX/42/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2008 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku. - realizacja 2008 rok;

4) uchwała Nr IX/43/07 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2008 rok;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-10-10 09:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-10-10 09:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198