Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-26/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 października 2007 r.
oddania w dzierżawę działki z zasobu gminnego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203;z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974) zarządzam co następuje:

§ 1

Oddaje w dzierżawę działkę nr 5 o pow. 0,35 ha położoną w obrębie wsi Chojny - Naruszczki własność Gminy Miastkowo, KW 27.418, Panu Jarosławowi Mleczek zamieszkałemu Sulki ul. Spokojna 2, 18 – 413 Miastkowo.

§ 2

Oddaje w dzierżawę wyżej opisaną działkę na okres 3 lat, tj od dnia 15.10.2007r do dnia 15.10.2010 r. w celu prowadzenia przez dzierżawcę działalności rolniczej.

§ 3

Ustalam czynsz dzierżawny w wysokości 70 zł rocznie, płatny do dnia 15 września każdego roku, natomiast pierwszą wpłatę należy uiścić do dnia 30.10.2007 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-10-22 08:27
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-10-22 08:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211