Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-29/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 listopada 2007 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad X sesji odbytej w dniu 26 listopada 2007 r.:

1) uchwała Nr X/44/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy , zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr X/45/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2008 rok;

3) uchwała Nr X/46/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2008 – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku rolnego do końca lutego 2008 r. oraz inspektora do spraw księgowości podatkowej do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku w wyznaczonych terminach: 15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad 2008 r. – realizacja 2008 rok;

4) uchwała Nr X/47/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,

- uchwała Nr X/48/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do koordynowania sprawy złożenia oświadczeń lustracyjnych przez osoby zobowiązane – realizacja w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia uchwały;

5) uchwała Nr X/49/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w zasadniczego kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo – zobowiązuje się inspektora do spraw kadr i działalności gospodarczej do przekazania po 1 egzemplarzu uchwały jednostkom organizacyjnym a także do wykorzystania niniejszej uchwały na stanowisku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2007-12-04 08:49
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-12-04 08:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206