Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-1/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 stycznia 2008 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XI sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r.:

1) uchwała Nr XI/50/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy , zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XI/51/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2008 – zobowiazuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy – realizacja 2008 rok;

3) uchwała Nr XI/52/07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania- zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty do koordynacji zapisów uchwały oraz przekazania po jednym egzemplarzu uchwały dyrektorom szkół na terenie gminy – od wejścia w życie uchwały;

4) uchwała Nr XI/53/07 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie - zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty do bieżącej koordynacji ustaleń uchwały oraz przekazania po jednym egzemplarzu uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych z prośbą o przedłożenie propozycji i cen najmu obiektów i urządzeń publicznych,
- zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do analizy upoważnień danych kierownikom jednostek organizacyjnych do gospodarowania urządzeniami i obiektami użyteczności publicznej – od wejścia w życie uchwały;

5) uchwała Nr XI/54/07 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2008 rok - zobowiązuje się Sekretarza Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

6) uchwała Nr XI/55/07 w sprawie uchwalenia planu sesji rady Gminy na 2008 rok - zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu ustalonego przez Radę Gminy, realizacja 2008 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-01-11 08:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-01-11 08:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235