Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-4/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 marca 2008 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XII Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo;

2) ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej w Miastkowie;

3) ustanowienia użytku ekologicznego;

4) zmian w budżecie gminy na 2008 rok;

5) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej;

6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok;

7) przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Łomżyńskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”;

stanowiące załączniki Nr 1 – 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkty 2 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

3) Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

4) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkt 1 i 7 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-03-14 08:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-03-14 08:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 203