Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-5/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 marca 2008 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XII Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych;

2) przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miastkowo;

3) przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miastkowo na lata 2008 - 2010;

stanowiące załączniki Nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Upoważniam inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-03-28 11:26
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-03-28 11:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 252