Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-7/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 kwietnia 2008 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XII sesji odbytej w dniu 28 marca 2008 r.:

1) uchwała Nr XII/56/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo ;

2) uchwała Nr XII/57/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłatza posiłki w Szkole Podstawowej w Miastkowie;

ad.1) i 2) zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty do podjęcia czynności zapewniających realizację postanowień uchwał, w terminie od dnia wejścia w życie uchwał;

3) uchwała Nr XII/58/08 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego – zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania 1 egzemplarza uchwały do nadleśnictwa Łomża, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XII/59/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) Uchwała Nr XII/60/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej-zobowiązuje się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do przestrzegania Statutu , od wejścia w życie uchwały;

6) Uchwała Nr XII/61/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania wyciągów z Programu kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz innym realizatorom zadań, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały oraz do zapewnienia jego realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania;

7) Uchwała Nr XII/62/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008 rok - zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do koordynowania realizacji planu pracy komisji ustalonego przez Radę Gminy, realizacja 2008 rok;

8) Uchwała Nr XII/63/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Łomżyńskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” – zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania 1 egzemplarza uchwały gminie koordynującej Lokalną Grupę Działania ,
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków na realizację porozumienia w budżecie gminy, od wejścia w życie uchwały;

9) Uchwała Nr XII/64/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych – zobowiązuje się inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do naniesienia zmian w rejestrze dróg gminnych , od wejścia w życie uchwały;

10) Uchwała Nr XII/65/08 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Miastkowo
na lata 2008 – 2010 – zobowiązuje się inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do przedkładania Skarbnikowi Gminy corocznej propozycji zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na realizację zadań ujętych w planie, od wejścia w życie uchwały;

11) Uchwała Nr XII/66/08 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miastkowo - zobowiązuje się Przewodniczącego zespołu Zadaniowego do spraw Rozwoju Lokalnego Gminy Miastkowo do monitoringu programu oceny realizacji oraz uzupełniania programów w kolejnych latach, od wejścia w życie uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-04-11 08:30
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-04-11 08:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216