Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151 -15/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 czerwca 2008 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIV Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) wystąpienia ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejka;

3) zmian w budżecie gminy na 2008 rok;

4 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego;

5) wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie;

6) wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Lecznica Zwierząt w Miastkowie;

7) wyrażenia zgody na przekazanie gruntów w użytkowanie Miastu Łomża na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych;

stanowiące załączniki Nr 1 – 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważnia się:

1) Inspektora do spraw polityki kadrowej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

3) Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia .

4) Inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkty 5, 6, 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-06-18 08:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-06-18 08:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 212