Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-16/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2008 r.
ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz 558 Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203;z 2005r.Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz.1218) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam stawkę czynszu za 1m2 lokali użytkowych dla niżej wymienionych najemców:

1/ Telekomunikacja Polska S.A
Obszar Pionu Administracji w Białymstoku - 14,35 zł netto 17,51 z VAT

2/ PPUP Poczta Polska
Oddział Regionalny w Białymstoku - 14,35 zł netto 17,51 z VAT

3/ Przychodnia dla Zwierząt w Miastkowie - 4,00 zł netto 4,88 z VAT
Ryszard Kasztelan, Waldemar Boć
z tytułu najmu parteru budynku
- pomieszczenie gospodarcze - 2,00 zł netto 2,44 z VAT

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-07-08 09:49
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-08 09:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225