Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-20/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 lipca 2008 r.
zarządzenia wyboru sołtysa wsi Zaruzie.
Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Zaruzie stanowiącego załącznik Nr 23 do uchwały Nr 79/XXI/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 10 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, zmienionego uchwałą Nr VIII/41/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 109, poz. 2056) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Zaruzie na dzień 15 sierpnia 2008 r. (piątek), godz. 11.30.

2. Zebranie odbędzie się w Remizie Strażackiej ( działka komunalna) Zaruzie 48.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 15 sierpnia 2008 r. (piątek), godz. 1500, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2.

Wójt zawiadamia mieszkańców o zwołaniu zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie obwieszczeń w sołectwie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-07-28 11:26
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-28 11:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234