Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-25/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
przeprowadzenia inwentaryzacji
§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji na dzień 31 sierpnia 2008 r. metodą spisu z natury składników środków trwałych, wyposażenia, księgozbioru oraz wartości niematerialnych i prawnych w :
1) Szkole Podstawowej w Miastkowie;
2) Filii w Tarnowie;
3) Oddziale Przedszkolnym w Miastkowie.

§ 2.

Inwentaryzacje należy przeprowadzić w dniach od 1 do 15 września 2008 r.

§ 3.

Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie:
1) Alina Brulińska - przewodniczący,
2) Irena Myślińska - członek,
3) Karol Bućko - członek,
4) Jadwiga Wiśniewska - członek,
5) Edyta Bielacka - członek,
6) Marzena Komorowska – członek,
7) Marcin Łuba - członek.

§ 4.

Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do:
- przeprowadzenia inwentaryzacji w ustalonym terminie,
- przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji ,
- dokonanie ostatecznej wyceny składników majątkowych,
- sporządzenie rozliczenia inwentaryzacji,
- przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowego Urzędu Gminy Miastkowo, w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.

§ 5.

Członków komisji inwentaryzacyjnej czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne
i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji i skarbnikowi.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-09-04 10:54
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-09-04 10:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233