Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-28/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2008 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XV sesji odbytej w dniu 25 września 2008 r.

1) uchwała Nr XV/76/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. ,,Odkryj Region Podlaski”
-zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania po 1 egzemplarzu uchwały Wojewodzie oraz Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy 2009 r. na realizację zadania, niezwłocznie;

2) uchwała Nr XV/77/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XV/78/08 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów – zobowiązuje się inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług do przestrzegania postanowień zawartych w uchwale przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, bezterminowo;

4) uchwała Nr XV/79/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej – zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do wszczęcia działań zmierzających do przygotowania nieruchomości do sprzedaży , do 30 czerwca 2009 r.;

5) uchwała Nr XV/80/08 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie oraz inspektora do spraw oświaty do przekazania uchwały dyrektorom szkół w celu porzestrzegania zapisów uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwała Nr XV/81/08 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych - zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania postanowień uchwały podmiotom świadczącym usługi w zakresie wywozu nieczystości z terenu gminy Miastkowo, bezterminowo.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-10-08 12:36
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-08 12:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222