Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-31/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 listopada 2008 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVI sesji odbytej w dniu 14 listopada 2008 r.

1) uchwała Nr XVI/82/08 w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu, zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XVI/83/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2009 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku - realizacja 2009 rok;

3) uchwała Nr XVI/84/08 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2009 rok;

4) uchwała Nr XVI/85/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2009 – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku rolnego do końca lutego 2009 r. oraz inspektora do spraw księgowości podatkowej do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku w wyznaczonych terminach: 15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad 2009 r. – realizacja 2009 rok;

5) uchwał Nr XVI/86/08 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2008 -2020 - zobowiązuje się Gminnego Koordynatora do Spraw Integracji Społecznej do koordynowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, realizacja lata 2008 – 2020.

6) uchwała Nr XVI/87/08 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony- zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przestrzegania i stosowania postanowień zawartych w uchwale przy prowadzeniu spraw związanych z obrotem nieruchomościami, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

7) uchwała Nr XVI/88/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Miastkowo – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na ten cel, a inspektora do spraw obrony cywilnej i obronności do koordynacji uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

8) uchwała Nr XVI/89/08 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu będącego podstawą do sporządzenia tabeli wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie – zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przyjęcia uchwały jako podstawy do sporządzenia tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników, od dnia wejścia w życie uchwały;

9) uchwała Nr XVI/90/08 w sprawie rozpatrzenia wniosku o usunięcie niezgodności z prawem uchwały Nr XV/78/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów – zobowiązuje się inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług do przekazania uchwały wnoszącemu wniosek, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-11-24 10:12
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-11-24 10:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213