Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-32/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr XI/53/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie (Dz.Urz. WP z 2008r. Nr 23, poz. 257) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr SG.0151-3/08 Wójta Gminy Miastkowo, z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, otrzymuje brzmienie:

1. Wynajem Sali widowiskowej wraz z kuchnią w Gminnym Ośrodku Kultury

lpcharakter imprezykoszt najmu w zł
1.Pogrzeb300
2.Komunie i chrzciny600
3.Urodziny i imieniny do 50 osób - 600 pow.50 - 1000
4.Wesele do 50 osób - 1000 pow.50 - 1300
5.Zabawa sylwestrowa do 50 osób50 - 1500

2. Wynajem placu GOK na imprezy zarobkowe – 300 zł
3. Wynajem świetlicy (budynek przy Urzędzie Gminy) na imprezy towarzyskie oraz zebrania -200 zł + 22% VAT.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.


Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-12-01 12:30
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-12-01 12:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 209