Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-33/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 grudnia 2008 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVII Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2008 rok;

2) uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na 2009 rok;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomoęci oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;

5) udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku ,,sześciorak” w Tarnowie;

6) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2009 rok;

stanowiące załączniki Nr 1 – 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2). Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4, 5, 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

3) Inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2008-12-11 10:36
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-12-11 10:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234