Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-35/08
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2008 r.
oddania w użytkowanie nieruchomości Miastu Łomża w formie bezprzetargowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz 558 Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203;z 2005r.Nr 172,poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gruntów w użytkowanie Miastu Łomża na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przekazuje w użytkowanie Miastu Łomża nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miastkowo położoną w obrębie wsi Korytki Leśne o numerach ewidencyjnych: 45/3, 45/4, 45/5 oraz w obrębie wsi Czartoria działki o numerach ewidencyjnych: 252, 253, 254, 255, 256, 257, 243, 244, 245 i 246.
2. Miasto Łomża będzie użytkowało nieruchomość określoną w pkt 1 zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na cele związane z gospodarką odpadami w tym pod budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów obsługującego Miasto Łomża oraz Gminy wchodzące w skład Łomżyńskiego Rejonu Funkcjonalnego Gospodarowania Odpadami.

§ 2

Przekazuje w użytkowanie przedmiotową nieruchomość na czas określony, na 20 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

§ 3

1. Opłata roczna z tytułu użytkowania terenu przekazanego Miastu Łomża, wnoszona przez Miasto Łomża na rzecz Gminy Miastkowo, poczynając od roku 2009 będzie wynosiła 500 000 złotych ( słownie pięćset tysięcy złotych) i w latach następnych będzie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług, przyjętym w ustawie budżetowej Państwa na rok, na który ustalona jest opłata plus 1%.
2. Należność ustalona w pkt 1 będzie płatna w 12 równych ratach miesięcznych, wynoszących 1/12 opłaty rocznej, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 4

Szczegółowe warunki użytkowania będą ustalone w umowie, która będzie kontynuacją umowy zawartej przez strony w dniu 9 grudnia 1993 roku z późniejszymi aneksami, zapisy tej umowy tracą moc w dniu podpisania kolejnej umowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-06 10:56
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-06 11:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217