Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-1/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 stycznia 2009 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVII sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2008 r.

1) uchwała Nr XVII/91/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok, zgodnie z zapisem
w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XVII/92/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2009 -zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy – realizacja 2009 rok;

3) uchwała Nr XVII/93/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok- zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2009 rok;

4) uchwała Nr XVII/94/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony - zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przestrzegania i stosowania postanowień zawartych w uchwale przy prowadzeniu spraw związanych z obrotem nieruchomościami, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

5) uchwała Nr XVII/95/08 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku ,,sześciorak” w Tarnowie – zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do zawiadomienia lokatorów o wysokości udzielonej bonifikaty oraz przygotowania dokumentacji do zawarcia aktów notarialnych – umów sprzedaży, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

6) uchwała Nr XVII/96/08 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2009 rok – zobowiązuje się Sekretarza Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;


7) uchwała Nr XVII/97/08 w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę – zobowiązuje się inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług do przekazania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz uchwały wnoszącym skargę, natomiast inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-08 08:48
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-08 08:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222