Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG. 0151-3/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 stycznia 2009 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457;z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVIII Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Sąsiedzi”;

2) wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi
na skargę złożoną przez BT s.c. Zenon Borkowski, Krzysztof Tafiłowski na uchwałę Nr XVI/90/08 z dnia 14 listopada 2008 r.;

3) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wyngrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo na 2009 rok;

4) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie;

5) uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2009 rok;

stanowiące załączniki Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.Upoważniam:

1) Inspektora do spraw do polityki kadrowej oraz handlu i usług do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

2) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

3) Przewodniczącego Rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkt 1 i 3 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-20 11:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-20 11:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230