Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-7/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 marca 2009 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIX Sesji Rady Gminy w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na 2009 rok;
  2. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
  3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok;
  4. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok;

stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Upoważniam:

  1. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
  2. Inspektora do spraw księgowości podatkowej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
  3. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
  4. Przewodniczącego Rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-03-05 08:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-03-05 08:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 249