Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-9/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 marca 2009 r.
przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektu uchwały, który wniesiony będzie pod obrady XIX Sesji Rady Gminy w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miastkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

§ 2.

Projekt uchwały wymienionego w § 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-03-24 08:53
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-03-24 09:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216