Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-11/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XX Sesji Rady Gminy w sprawach:

  1. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
  2. porozumienia dotyczącego współfinasowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap;
  3. odwołania Skarbnika Gminy Miastkowo;
  4. powołania Skarbnika Gminy Miastkowo;
  5. likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie;
  6. nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Miastkowie;

stanowiące załączniki Nr 1 – 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Upoważniam Przewodniczącewgo Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.
  2. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkty 2, 3, 4, 5, 6 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-04-24 08:52
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-04-24 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221