Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-12/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej, wyodrębnionych w budynku „sześciorak” w Tarnowie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203; z 2005r. Nr 17 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 ) oraz uchwały Nr XV/79/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej oraz uchwały Nr XVII/ 95/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku „szesciorak” w Tarmowie zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawiam zbyć w formie bezprzetargwoej z zasobu gminnego pięć lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, wyodrębnionych w budynku zabytkowym „sześciorak” we wsi Tarnowo ul. Główna 40, zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 542/10 o powierzchni 0,2331 ha, dla której urządzono księgę wieczystą Nr KW LM1L/ 00028996/0.

§ 2

Zbycie przedmiotowych lokali wraz z gruntem nastąpi na rzecz niżej wymienionych najemców za cenę ustaloną po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 50 % wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie :
  1. Lokal nr 1 o pow. użytkowej 74,97 m2 - nabywa Pan Janusz Turek za cenę 12.837,50 zł (słownie złotych; dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem 50/100) w tym cena gruntu 1.341 zł.,
  2. Lokal nr 2 o pow. użytkowej 77,34 m2 - nabywa Pan Piotr Karpiński wspólnie z żoną Iwoną Karpińską za cenę 13.237,50 zł (słownie złotych; trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem 50/100 ), w tym cena gruntu 1.377,50 zł,
  3. Lokal nr 3 o pow. użytkowej 81,41 m2 - nabywa Pani Agata Sakowska wspólnie z mężem Kazimierzem Franciszkiem Sakowskim za cenę 14.557zł (słownie złotych; czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem), w tym cena gruntu 1.450,50 zł,
  4. Lokal nr 4 o pow. użytkowej 77,01 m2 - nabywa Pan Robert Jadczak wspólnie z żoną Agnieszką Anną Jadczak za cenę 11.999 zł (słownie złotych; jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ), w tym cena gruntu 1.371,50 zł,
  5. Lokal nr 5 o pow. użytkowej 31,01 m2 - nabywca Pan Jan Niewiadomski za cenę 4.834,40 zł (słownie złotych; cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery 50/100) w tym cena gruntu 555,00 zł.

§ 3

Szczegółowe warunki zbycia nieruchomości będą ustalone w protokole z rokowań przeprowadzonych z nabywcą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-04-22 12:46
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-04-22 12:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211