Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-14/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 maja 2009 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XX sesji odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 r.

 1. uchwała Nr XX/112/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 2. uchwała Nr XX/113/09 w sprawie porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap – zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania uchwały dla Miasta Łomży oraz Skarbnika do zabezpieczenia środków w budżecie gminy na lata określone w uchwale, niezwłocznie po otrzymaniu;
 3. uchwała Nr XX/114/09 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miastkowo;
  – uchwała Nr XX/115/09 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miastkowo
  – zobowiązuje się inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług do przygotowania dokumentów związanych z odwołaniem i powołanie skarbnika, do dnia 30 czerwca 2009 r.;
 4. uchwała Nr XX/116/09 w sprawielikwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie - zobowiązuje się inspektora do spraw kadrowych oraz handlu i usług do załatwienia spraw kadrowych (pracowników) oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonania inwentaryzacji i składników majątkowych Zakładu i przekazania do Urżedu Gminy, termin realizacji do 30 czerwca 2009 r.;
 5. uchwała Nr XX/117/09 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Miastkowie – zobowi.ązuje się inspektora do spraw oświaty do przekazania uchwały Dyrektorowi Gimnazjum oraz zawiadomienia odpowiednich organów, niezwłocznie po otrzymaniu;.
 6. uchwała Nr XX/118/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 7. uchwała Nr XX/119/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 -2017- zobowiązuje się inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do koordynacji planu zgodnie z podjętą uchwałą, od wejścia w życie uchwały;
 8. uchwała Nr XX/120/09 w sprawie przyjęcia Statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży - zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania uchwały MZWiK w Łomży, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-05-11 08:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-05-11 08:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 214