Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-16/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 maja 2009 r.
oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej, położonego w Miastkowie ul.Łomżyńska 18.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203;z 2005r.Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337 z  2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218) oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia    14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zarządzam co następuje:

§ 1

Oddaje w najem Pani Katarzynie Młynarczyk zamieszkałej Miastkowo ul.Łomżyńska 18/2 lokal użytkowy – garaż oznaczony nr 3, wydzielony w budynku gospodarczym zlokalizowanym na działce oznaczonej nr ewid. 1168/10 w Miastkowie ul. Łomżyńska 18, własność Gminy Miastkowo.

§ 2.

  1. Ustalam okres najmu od dnia 1 kwietnia  2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. .
  2. Najemca wykorzysta lokal do garażowania własnego samochodu.

§ 3

Ustalam stawkę czynszu w wysokości 2,50 zł / m2 z VAT, miesięczny czynsz najmu      w wysokości 66,50 zł, łącznie z podatkiem VAT , płatny miesięcznie w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

§ 4

Szczegółowe warunki najmu będą określone w umowie najmu, ponieważdotychczasowa umowa wygasła.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-05-18 11:08
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-05-18 11:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210