Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-20/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 czerwca 2009 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXI Sesji Rady Gminy w sprawach:

 1. uchwalenia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miastkowo na lata 2009 - 2014;
 2. zmian w budżecie gminy na 2009 rok;
 3. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku;
 4. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejka;
 5. wyrażenia opinii o uznanie lasów położonych w granicach Gminy Miastkowo za lasy ochronne;
 6. przyjęcia do realizacji projektu ,,Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
stanowiące załączniki Nr 1 – 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważniam:

 1. Inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.
 2. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.
 3. Inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.
 4. Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.
 5. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 3 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-06-22 09:48
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-06-22 09:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196