Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-25/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 sierpnia 2009 r.
przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Przyjąć informację  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009, według którego:
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 12.170.676,00 zł.
3. Wykonanie – 6.512.270,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 13.780.676,00 zł.
5. Wykonanie – 5.363.277,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

1. Informacje, o których mowa w §1 i 2 przekazać:
2. Radzie Gminy.
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 234,32 KB 72

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-08-12 08:09
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-08-12 08:19
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-08-12 08:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 226