Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-26/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 sierpnia 2009 r.
zasad i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego przez jednostki organizacyjne Gminy Miastkowo
Na postawie art. 30 ust. 2, pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin gospodarowania przez jednostki organizacyjne Gminy Miastkowo zużytymi lub zbędnymi składnikami majatku ruchomego , stanowiacy załącznik do naniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata GrzejkaZałącznik
do zarządzenia Nr SG.0151-26/09
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 18 sierpnia 2009 r.regulamin
gospodarowania przez  jednostki organizacyjne gminy miastkowo zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego§ 1. Regulamin gospodarowania przez  jednostki organizacyjne Gminy Miastkowo zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego, zwany dalej „regulaminem”, ustala zasady i tryb gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego przez te jednostki.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miastkowo,
2) Jednostce – należy przez to rozumieć gminną jednostke organizacyjną,
3) Kierownik jednostki – należy przez to rozumieć kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
4) Komisji – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez kierownika gminnej jednostki organizacyjnej do kwalifikacji oraz wyceny składników majątku ruchomego,

§ 3. Kierownik jednostki, w przypadku stwierdzenia w toku bieżącej działalności jednostki albo w trakcie inwentaryzacji składników majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań jednostki- są zbędne bądź nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność współpracy ze sprzętem typowym używanym w jednostce, powołuje komisję w składzie co najmniej 3 osobowym do oceny przydatności tych składników do dalszego użytkowania.

§ 4. 1. Komisja przedstawia Kierownikowi jednostki propozycje dotyczące dalszego  użytkowania albo zakwalifikowania tych składników do kategorii majątku zużytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do zbycia. Ostateczną decyzje podejmuje Kierownik jednostki.
2. W przypadku kwalifikacji majątku ruchomego do zbycia komisja określa jego wartość rynkową na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. W przypadku trudności wycenienia majątku ruchomego przez Komisje, na jej wniosek Kierownik jednostki może wyrazić zgodę na dokonanie wyceny przez uprawnionego rzeczoznawcę.

§ 5. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, lub nieodpłatnego przekazania innej jednostce.

§ 6. 1.Zużyte składniki majątkuruchomego,  niezagospodarowane w sposób, o którym mowa w § 5 mogą być zlikwidowane, w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo poprzez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surówce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna .
2. Zużyte składniki majątku ruchomego, stanowiace odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, są unieszkodliwiane.
3. Zniszczenia dokonuje komisja likwidacyjna  w składzie co najmniej 3-osobowym powołana przez kierownika jednostki spośród pracowników jednostki.

§ 7. 1. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się,
w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek, przekazując im nieodpłatnie przeznaczone do zbycia składniki majątku ruchomego.
2. Zużyte składniki majątku ruchomego -w uzasadnionych przypadkach, jednostka może przekazać innej jednostce organizacyjnej nie podlegajacej Gminie, ale z którą Gmina współpracuje realizując zadania publiczne – stowarzyszeniu lub innej organizacji pożytku publicznego, a także osobom prawnym działającym na rzecz społeczności lokalnej.

§ 8. Jednostka sprzedaje zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego (licytacja)  lub pisemnego (sprzedaż ofertowa).

§ 9. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu przeprowadza komisja powołana  do oceny przydatności  składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania.

§ 10. Cenę wywoławczą ustala się w wysokości nie niższej niż rynkowa wartość składnika majątku ruchomego.

§ 11. 1.Ogłoszenie o przetargu umieszcza się na stronie internetowej jednostki albo na stronie organu nadzorującego, w przypadku gdy jednostka nie posiada takiej strony oraz na tablicy ogłoszeń.
2. Między datą ogłoszenia o przetargu a terminem licytacji czy składania ofert powinno upłynąć co najmniej 7 dni.

§ 12. Ogłoszenie o przetargu powinno określać w szczególności: rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku, miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane rzeczy, tryb sprzedaży, cenę wywoławczą, termin i miejsce  składania i otwarcia ofert.

§ 13. Przetarg ustny i sprzedaż ofertową należy uznać za ważną, jeżeli do przetargu
i sprzedaży ofertowej na zbywany majątek ruchomy przystąpił co najmniej jeden oferent
i cena zaproponowana jest wyższa od ceny wywoławczej.

§ 14. Z przetargu ustnego jak i sprzedaży ofertowej sporządza się protokół zawierający:
1) datę przetargu ustnego lub sprzedaży ofertowej;
2) skład komisji;
3) cena wywoławcza i cena uzyskana ze sprzedaży;
4) nabywców danych rzeczy.

§ 15. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

§ 16. 1. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, jednostka ogłasza drugi przetarg.
2. Drugi przetarg przeprowadza się po upływie miesiąca, lecz nie później niż
w terminie sześciu miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. Cena wywoławcza
w drugim przetargu może zostać obnizona, jednak nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-08-26 12:15
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-08-26 12:24
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-12-07 08:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1413