Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 24 września 2009 r.
przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo na lata 2009-2032”
Na podstawie art. 30, 39,40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227, Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 42 poz. 340, Nr 84 poz. 700)

podaje się

do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo na lata 2009-2032”

Dokumentacja w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożona do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku rolnictwa i ochrony środowiska ( pokój nr 3, parter)- adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.
Przedmiotowe opracowania zostały  także zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo www.bip.miastkowo.pl

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 15 października 2009r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznie marzena_komorowska@op.pl.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-09-24 13:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-09-24 13:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-09-24 13:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 244