Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-3/09
z dnia 11 grudnia 2009 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.), zawiadamia  się, że w dniu 11.12.2009r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 28/2, 174  położone we wsi Sulki, gm. Miastkowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się
w siedzibie Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, na stanowisku  inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro)  w godz. od 715 do 1515 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Miastkowo.

WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-12-14 15:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-12-14 15:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 212