Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/09
z dnia 16 grudnia 2009 r.
przebudowy drogi gminnej nr 105878B, na działkach o nr ewid. 562, 563, 165, 71, 81, 155, 180, 161 we wsi Nowosiedliny
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 123 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia,

że dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105878B, na działkach o nr ewid. 562, 563, 165, 71, 81, 155, 180, 161 we wsi Nowosiedliny, gmina Miastkowo, nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, w których to opiniach nie stwierdza się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, p. nr 18 w godzinach 715-1515, które umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastkowo, na stronie internetowej www.miastkowo.pl/bip oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt
mgr Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Postanowienie 27,81 KB 65

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-12-16 11:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-12-16 11:26
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-12-16 11:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215