Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-3/09
z dnia 18 grudnia 2009 r.
przebudowy drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 123 oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia,

że dla inwestycji polegającej na  przebudowie drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa, na działkach o nr geod. 585/3, 628, 597, 650, 662, 683, 629, 644, 565 położonych na terenie administracyjnym wsi Tarnowo, gmina Miastkowo, nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, w których to opiniach nie stwierdza się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, p. nr 18 w godzinach 715-1515, które umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miastkowo, na stronie internetowej www.miastkowo.pl/bip oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Wójt
mgr Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Postanowienie 33,96 KB 66

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-12-18 11:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-12-18 11:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-12-18 11:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216