Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-4/09
z dnia 7 stycznia 2010 r.
przebudowy drogi gminnej nr 105875B ul. Lipowa, nr 105891B ul. Szkolna, nr 105892B ul. Nowa
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Miastkowo,

zawiadamia

że zebrano wszystkie materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,przebudowa drogi gminnej nr 105875B ul. Lipowa, nr 105891B ul. Szkolna, nr 105892B ul. Nowa”, na działkach o nr geod. 246, 458, 149, 253, 526, 471, 463, 503, 457, 502, 470/1, 495 położonych na terenie administracyjnym wsi Drogoszewo, gmina Miastkowo, na które Gmina Miastkowo będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 §1 kpa,  strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu tj. 715 -1515 i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości  niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-07 13:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-07 13:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 244