Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-3/09
z dnia 4 stycznia 2010 r.
przebudowy drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227)   Wójt Gminy Miastkowo,  

zawiadamia

że zebrano wszystkie materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,przebudowa drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa”, na działkach o nr geod. 585/3, 628, 629, 597, 650, 662, 683, 644, 565 położonych na terenie administracyjnym wsi Tarnowo, gmina Miastkowo, na które Gmina Miastkowo będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 §1 kpa,  strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu tj. 715 -1515 i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości  niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-04 12:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-04 13:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 252