Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-3/09
z dnia 19 stycznia 2010 r.
przebudowy drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227)   Wójt Gminy Miastkowo,  

zawiadamia

że dla przedsięwzięcia p.n.,, przebudowa drogi gminnej nr 105870B ul. Sosnowa oraz drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa”, na działkach o nr geod. 585/3, 628, 629, 597, 650, 662, 683, 644, 565 położonych na terenie administracyjnym wsi Tarnowo, gmina Miastkowo, na które Gmina Miastkowo będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu tj. 715 -1515 od poniedziałku do piątku.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-19 10:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-19 10:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 237