Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/09
z dnia 19 stycznia 2010 r.
przebudowy drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227)   Wójt Gminy Miastkowo,  

zawiadamia

że dla przedsięwzięcia  p.n. ,,przebudowa drogi gminnej nr 105878B we wsi Nowosiedliny”, na działkach o nr geod. 562, 563, 165, 71, 81, 155, 180, 161 położonych na terenie administracyjnym wsi Nowosiedliny, gmina Miastkowo, na które Gmina Miastkowo będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 18, w godzinach pracy Urzędu tj. 715 -1515 od poniedziałku do piątku.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-19 10:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-19 10:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 235